English

อีเมล

malibook.publishing@gmail.com

เฟซบุ๊ก

malibook.publishing@gmail.com

ที่อยู่

35/7 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย 10210

สตูดิโอออกแบบและสร้างสรรค์

สเตรย์แคท ทาโรต์ สตูดิโอ สร้างสรรค์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ไพ่ทาโรต์โดยศิลปินชาวไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2564 ปัจจุบันมีผลงานการออกแบบไพ่ทาโรต์ ทั้งสิ้นจำนวน 6 ชุด ได้แก่

• STRAY CAT TAROT ( 2563/2021 )

• LUNALAPIN ( 2564/2022 )

• AIBO ไอ้โบ้ ( 2564/2022 )

• INTO the WILD (2565/2023 )

• ARI อารี ( 2566/2023 )

• WHITE WINNY ( 2567/2024 )