English

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์มะลิ ผู้ถือลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและผลงานภายในเว็บไซต์ https://www.straycattarot.com ให้ความสำคัญและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ https://www.straycattarot.com ตระหนักถึงความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายแห่งประเทศไทยอันได้แก่การเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอันมีอยู่ตามที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์

สำนักพิมพ์มะลิจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการการโฆษณา การวิจัยหรือการจัดทำสถิติการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท การจัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักพิมพ์มะลิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ เว้นแต่กรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกเช่นผู้ขนส่งผู้ให้บริการทางการเงินธนาคาร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักพิมพ์มะลิ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจะปลอดภัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้น สำนักพิมพ์มะลิจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ใดๆ โดยจะขอใช้เพียงข้อมูลบางส่วนของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักพิมพ์มะลิกำหนดไว้ และจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมระหว่างท่านกับสำนักพิมพ์มะลิเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักพิมพ์มะลิอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://www.straycattarot.com

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

สำนักพิมพ์มะลิจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเท่านั้น

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น

สำนักพิมพ์มะลิขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น (ถ้ามี) ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราว์เซอร์ของท่าน

การติดต่อกับเว็บไซต์

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์มะลิ 137 หมู่ 5 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 อีเมล์ contact@straycatchamber.com

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักพิมพ์มะลิอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ https://www.straycattarot.com